தஞ்சையில் 1,000 மாணவர்கள் மற்றும் பல்வேறு அமைப்புக்களுக்கு 'அன்பு பாலம்' உதவி